Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Η Υγεία & Ασφάλεια στη Βιομηχανία παρουσιάζει εκ των πραγμάτων μια σημαντική πολυπλοκότητα. Η διαχείριση της σχετίζεται με την φύση της δραστηριότητας, το ευρύτερο περιβάλλον, τον χρησιμοποιούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, τα μηχανήματα και τα οχήματα, τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, τα παραγόμενα προϊόντα, τα απόβλητα, τις παράλληλες και τις βοηθητικές δραστηριότητες (π.χ. μεταφορικό έργο, συντηρήσεις) και άλλα κριτήρια.Γι’ αυτό είναι σημαντική η αναγνώριση των ειδικών κινδύνων και η αντιμετώπιση της επικινδυνότητας που μπορεί να υπάρχει σε κάθε βιομηχανική εγκατάσταση, ανάλογα με τη δραστηριότητά της. 

 

Η Biosafety έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υπηρεσίες QHSE σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις κάθε είδους: 

 • Χημική βιομηχανία 
 • Gas & Oil (διυλιστήρια, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή) 
 • Βιομηχανίες Τροφίμων & Ποτών 
 • Τσιμεντοβιομηχανία & Παραγωγής Σκυροδέματος 
 • Παραγωγής Ενέργειας & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά) 
 • Εξορύξεων, Επεξεργασίας Μετάλλων & Μεταλλουργίας 
 • Τεχνολογικών Προϊόντων 

  

Για την υποστήριξη της Υγείας & Ασφάλειας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, χρησιμοποιούμε προγράμματα όπως: 

 • το Industrial Safety Audit 
 • το Human Error Tracking 
 • το Root Cause Analysis 
 • το Behavioral Safety Program 

 

Οι Υπηρεσίες QHSE στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι: 

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας 
 • Υπηρεσίες Συντονιστή Ασφαλείας εάν υπάρχουν Υπεργολαβικά συνεργεία 
 • On-site Επιβλέποντα Ασφάλειας με παρουσία περιοδική, ανά βάρδια ή full-time 
 • On-site Υπεύθυνο Συνεργείου Υπεργολάβου με full-time παρουσία και δυνατότητα υπογραφής των Αδειών Εργασίας (Work Permits) 
 • On-site Ιατρικό & Νοσηλευτικό προσωπικό με παρουσία αυξημένης διάρκειας, ανά βάρδια ή με πλήρη απασχόληση full-time 
 • Εγκατάσταση, εξοπλισμό και στελέχωση Σταθμών Πρώτων Βοηθειών 
 • Οργάνωση και διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας σε περιόδους συντηρήσεων και shutdown 
 • Εκπόνηση των ΣΑΥ και ΦΑΥ 
 • Εκπόνηση Διαδικασιών-Οδηγιών και Method of Statement για τις εργασίες 
 • Εκπόνηση ειδικών μελετών π.χ. ΑΤΕΧ, SEVESO III, Πυρασφάλεια, Σήμανση 
 • Εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών  
 • Διαχείριση των Υγείας & Ασφάλειας Υπεργολάβων 
 • Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (θεωρία & πρακτική άσκηση) 
 • Μετρήσεις παραγόντων και παρακολούθηση των οριακών τιμών