Ασφάλεια

Η υγεία και η ασφάλεια στο χώρο εργασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και κεντρικό πυλώνα των υπηρεσιών της Biosafety. Σκοπός μας είναι να αναδεικνύεται η προτεραιότητα της εργασιακής υγείας και ασφάλειας, με στόχο την προστασία του προσωπικού σε προληπτικό επίπεδο, στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί νομοθετική απαίτηση και επομένως απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας επιχείρησης (Ν.3850/2010 όπως επικαιροποιείται και ισχύει κάθε φορά. Σε αυτό το πλαίσιο η Biosafety συνεργάζεται διαρκώς με τις αρμόδιες αρχές και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ το έργο και η ποιότητα των υπηρεσιών μας ελέγχονται συστηματικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αλλά και τις εσωτερικές σχετικές διαδικασίες.

Οι Υπηρεσίες μας