Ασφάλεια

Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και κεντρικό πυλώνα των υπηρεσιών της Biosafety. Στόχος μας είναι να γίνεται όλο και περισσότερο  προτεραιότητα η εργασιακή ασφάλεια, με στόχο την πρόληψη & προστασία του προσωπικού αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων.

Ταυτόχρονα, η εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων για την ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας επιχείρησης, σύμφωνα με το Νόμο 3850 (για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων). Γι’ αυτό και η Biosafety συνεργάζεται διαρκώς με τις αρμόδιες αρχές και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, ενώ το έργο και η ποιότητα των υπηρεσιών μας ελέγχονται συστηματικά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι Υπηρεσίες μας