Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Η Biosafety προσφέρει την υπηρεσία της αξιολόγησης μέσω audits όλης της διαδικασίας, της στρατηγικής και των ενεργειών μιας επιχείρησης προς τη βιωσιμότητα.

Ο βασικός σκοπός του Audit είναι να καθορίσει τις ελλείψεις (Gap Analysis) σε θέματα συμφωνίας – συμμόρφωσης μιας επιχείρησης ως προς το πλαίσιο ESG. Ο καθορισμός των ελλείψεων θα μπορεί να οδηγήσει στον καθορισμό ενός αποτελεσματικού διορθωτικού πλάνου ενεργειών (Corrective Action Plan) με στόχο τη βελτίωση της συμφωνίας – συμμόρφωσης και σκοπό την ωφέλεια της επιχείρησης από την ενίσχυση της βιωσιμότητάς της και την ένταξή της στο ευρύτερο πλαίσιο ESG.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα επισημανθούν κατά τη διεξαγωγή ελέγχων – αυτοψιών του σχετικού αρχείου των εγκαταστάσεων της επιχείρησης (έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή) και την καταγραφή ευρημάτων κατά τον έλεγχο των χώρων της εγκατάστασης.

Στη συνέχεια και μετά την υλοποίηση του διορθωτικού πλάνου μπορεί η επιχείρηση να προχωρήσει στην έκδοση Βεβαίωσης από Διαπιστευμένο Φορέα ως προς την τήρηση και την εφαρμογή του σχετικού συστήματος, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την εικόνα της και την ανταπόκρισή της στις προκλήσεις του πλαισίου ESG.