Μελέτες & Σχέδια

Οι Μελέτες αποτελούν βασικό εργαλείο για την εξέταση των κινδύνων στους χώρους εργασίας και την εξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων, με στόχο την λήψη μέτρων για την πρόληψη και προστασία της υγείας & ασφάλειας στην εργασία.

Η Biosafety διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών και σχεδίων για επιχειρήσεις, βιομηχανίες και τεχνικά έργα.

Οι υπηρεσίες μας

 • Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
 • ΣΑΥ & ΦΑΥ και Ειδικές Μελέτες Έργων
 • Σχέδια Διάσωσης Διαφυγής & Σχεδιαγράμματα Διαφυγής
 • Μελέτες Σήμανσης
 • Μελέτες Πυροπροστασίας
 • Μελέτες Εκκένωσης
 • Μελέτη Εκτίμησης Μυοσκελετικής Καταπόνησης
 • Εργονομικός Σχεδιασμός Χώρων Εργασίας
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτες ΑΤΕΧ
 • SEVEZO III & HAZOP
 • Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
 • Μελέτη Προστατευτικών Διατάξεων Μηχανημάτων (Machine Guarding)