Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Ο προσδιορισμός των ουσιαστικών θεμάτων για μια επιχείρηση είναι ιδιαίτερα σημαντικός αφού μόνο στο δικό τους πλαίσιο θα πρέπει να χαράσσεται και να υλοποιείται η στρατηγική μιας επιχείρησης. Η διαδικασία προσδιορισμού των βασικών θεμάτων θα πρέπει να γίνει με προσεκτικά και διακριτά βήματα.

Η Biosafety μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά σε αυτή την πορεία, κατευθύνοντας και υποστηρίζοντας τη διαδικασία αναγνώρισης και αξιολόγησης των ουσιαστικών θεμάτων στο δρόμο προς την αειφορία και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των προτύπων εταιρικής υπευθυνότητας.

Κατά την Ανάλυση Ουσιαστικότητας, αρχικά προσδιορίζονται τα ουσιαστικά θέματα λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες της εταιρείας όσο τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών. Στη συνέχεια τα ουσιαστικά θέματα που έχουν προσδιοριστεί ιεραρχούνται και κατηγοριοποιούνται σε κλίμακα ουσιαστικότητας. Τέλος τα ουσιαστικά θέματα χαρτογραφούνται, καθορίζοντας τη σημασία τους για τα ενδιαφερόμενα μέρη και την επιχείρηση όσον αφορά τους βασικούς άξονες αειφορίας. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επανεξέταση και την επικύρωση των αποτελεσμάτων.

 

Παράλληλα, αναγνωρίζοντας ότι η επιχειρησιακή λειτουργία είναι δυναμική και οι απαιτήσεις της αλλάζουν, η Biosafety μπορεί να βοηθήσει και στο σχεδιασμό μιας διαδικασίας ανασκόπησης των ουσιαστικών θεμάτων που έχουν προκύψει στην προηγούμενη περίοδο αναφοράς, ώστε η ανάλυση ουσιαστικότητας να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις δυναμικές αυτές απαιτήσεις. Μέσα από αυτή την ανασκόπηση, μπορούν να προταθούν αναγκαίες αλλαγές – προσαρμογές, όπως αυτές επιτάσσονται από το σύγχρονο κάθε φορά περιβάλλον επιχειρησιακής λειτουργίας.