Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Η Biosafety σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, αναλαμβάνει την εκπόνηση, τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση περιβαλλοντικών & ενεργειακών επιθεωρήσεων σε εγκαταστάσεις και δραστηριότητες κάθε είδους. 

Η ενεργειακή επιθεώρηση αφορά την εκτίμηση των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που τις επηρεάζουν καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης ενός εγκατάστασης ή δραστηριότητας.  Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σχηματίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης και προτείνονται μέτρα που αν εφαρμοστούν θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας. 

Η ενεργειακή επιθεώρηση διεξάγεται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με το άρθρο 6 ν.3661/2008.