Ολιστική Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας Έργων

Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των μεγάλων και ιδιαίτερων απαιτήσεων κατασκευαστικών και βιομηχανικών έργων, έχουμε σχεδιάσει μία νέα υπηρεσία Ολιστικής Διαχείρισης QHSE (Holistic QHSE Project Management).  

 

Με την εφαρμογή του HolisticQHSE Project Management,ηBiosafety αναλαμβάνει τη συνολική διαχείριση των θεμάτων QHSE του έργου, από την πρώτη στιγμή μέχρι και την ολοκλήρωσή του.  

Ο ρόλος της Ομάδας Έργου της Biosafety 

Η Ομάδα Έργου της Biosafety αποτελείται από μηχανικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και λειτουργεί αποκλειστικά για το έργο που έχει αναλάβει. Η Ομάδα Έργου αναλαμβάνει: 

  • Το στρατηγικό σχεδιασμό για QHSE στο έργο  
  • Την προετοιμασία του συνόλου των εγγράφων & μελετών  
  • Τη νομική συμμόρφωση  
  • Την εφαρμογή (υλοποίηση-παρακολούθηση) του συστήματος διαχείρισης QHSE στο έργο  
  • Την τελική παράδοση του έργου