Μελέτες ΑΤΕΧ

Οι Μελέτες Εκρηκτικής Ατμόσφαιρας γνωστές και ως Μελέτες ATEX (Atmosphere Explosive), είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με το Π.Δ. 42/2003. Είναι υποχρέωση του εργοδότη να αξιολογεί συγκεκριμένους κινδύνους που προέρχονται από εκρηκτικές ατμόσφαιρες και να συντάσσει και ενημερώνει το Έγγραφο Προστασίας από Εκρήξεις – Μελέτη ATEX.
Ως εκρηκτική ατμόσφαιρα ορίζεται ένα μείγμα αέρα που περιέχει εύφλεκτες ουσίες με τη μορφή αερίων, ατμών, συγκέντρωσης σταγονιδίων ή σκόνης, όπου μετά την ανάφλεξη, η καύση εξαπλώνεται σε όλο το μη καιόμενο μείγμα.

 

Δραστηριότητες που απαιτούν τη μελέτη ATEX

Εκρηκτικές ατμόσφαιρες μπορούν να σχηματιστούν ακόμη και σε δραστηριότητες όπου ο κίνδυνος έκρηξης είναι λιγότερος ή καθόλου εμφανής, επομένως οι μελέτες ATEX αφορούν μια σειρά από εγκαταστάσεις και είναι υποχρεωτικές σε δραστηριότητες όπως:

 • Βιομηχανίες παραγωγής χημικών & πετροχημικών
 • Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών,
 • Χώροι αποθήκευσης καυσίμων
 • Χώροι φόρτισης και αποθήκευσης μπαταριών
 • Βιομηχανίες χρωμάτων
 • Βιομηχανίες ξυλείας
 • Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή επεξεργασίας προϊόντων που συνοδεύονται από δημιουργία σκόνης όπως σιλό δημητριακών, ζάχαρη, αλεύρι
 • Τσιμεντοβιομηχανίες
 • Σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 

Οι μελέτες ATEX εκτιμούν, αξιολογούν και τεκμηριώνουν:

 • Την πιθανότητα σχηματισμού και διάρκειας εκρηκτικής ατμόσφαιρας
 • Τη δυνατότητα ή παρουσία και ενεργοποίηση πηγών ανάφλεξης, χρησιμοποιούμενων υλικών, εφαρμοζόμενων μεθόδων και αλληλεπιδράσεων τους
 • Πιθανούς κίνδυνους εκρήξεων εξοπλισμού, μηχανημάτων κ.λπ.
 • Τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων
 • Την ταξινόμηση χώρου σε κρίσιμες ζώνες (Ζώνη 0, Ζώνη 1, Ζώνη 2, Ζώνη 20, Ζώνη 21, Ζώνη 22)
 • Τα τεχνικά μέσα