Μελέτες Εκκένωσης

Η Μελέτη Εκκένωσης προσδίδει στους εργαζόμενους μια εγκατάστασης σημαντικό αίσθημα ασφάλειας και ετοιμότητας. Ο σκοπός της είναι ο καθορισμός δράσεων, τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο αντιμετώπισης μιας ενδεχόμενης έκτακτης ανάγκης. 

Ειδικότερα, ο σκοπός της Μελέτης έγκειται: 

  • στη μείωση των πιθανών συνεπειών μιας έκτακτης ανάγκης που συνεπάγεται εκκένωση 
  • στην πρόληψη ατυχημάτων και δυστυχημάτων  
  • στην μείωση ζημίας στις εγκαταστάσεις ή στον εξοπλισμό τους 
  • στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εγκατάστασης 

Η εκπόνηση μιας τέτοιας μελέτης απαιτεί μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία. Η δυσκολία της εντοπίζεται στον προσδιορισμό της μοναδικότητας του κάθε έργου, ώστε να ληφθούν υπόψιν όλοι οι παράγοντες που διαφέρουν από τα συνήθη δεδομένα μιας μελέτης εκκένωσης και να προσαρμοστεί στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου.  

Όλοι οι υπολογισμοί που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Μελέτης επαληθεύονται μέσω σχετικής άσκησης εκκένωσης, προσομοίωσης έκτακτης ανάγκης που διενεργείται στο πλαίσιο του γενικού ελέγχου της εγκατάστασης.