Εξειδικευμένες Εκπαιδεύσεις Υγείας & Ασφάλειας

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης, καθώς και τις απαιτήσεις συμμόρφωσης που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, Η Biosafety Academy προσφέρει εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις, οι οποίες εστιάζουν, στην κάθε επιχείρηση ξεχωριστά, στις ανάγκες και στον κλάδο δραστηριότητας. 

 

Συγκεκριμένα, παρέχονται εκπαιδεύσεις για τους παρακάτω κλάδους:

 

 • Εργαζόμενοι Εργοστασίου
 • Εργαζόμενοι σε Διυλιστήρια
 • Εργαζόμενοι σε Εργοτάξιο
 • Εργαζόμενοι σε Αποθήκες
 • Εργαζόμενοι Οδηγοί & Οδηγοί Κλαρκ
 • Εργατοτεχνίτες

 

Αλλά και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις ανά εργασία:

 

 • Εργασία σε ύψος
 • Εργασία σε περιορισμένους χώρους
 • Εργασία σε εκρηκτική ατμόσφαιρα
 • Χειρισμός γερανογέφυρας, λεβαδόροι, ασφάλιση & ανύψωση φορτίου
 • Ανυψώσεις & ικριώματα
 • Χειρισμός περονοφόρων
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας