Μελέτη Προστατευτικών Διατάξεων Μηχανημάτων (Machine Guarding)

Η Μελέτη Προστατευτικών Διατάξεων Μηχανημάτων (Machine Guarding) αφορά το δειγματοληπτικό έλεγχο των συστημάτων προστασίας και των διατάξεων ασφαλείας των μηχανών παραγωγής μιας βιομηχανικής εγκατάστασης. 

Αντικείμενο της μελέτης είναι η «χαρτογράφηση», ταξινόμηση και ο ποιοτικός προσδιορισμός του επαγγελματικού κινδύνου που συνδέεται με τα συστήματα προστασίας και τις διατάξεις ασφαλείας των μηχανών παραγωγής της εγκατάστασης και, ειδικότερα, με την απόσταση ασφαλείας και τον καθορισμό της κατά περίπτωση.  

Ο σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, που θα παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου των σχετικών παραγόντων κινδύνου και θα μπορεί να υλοποιηθεί με ευκολία, αποδίδοντας το μέγιστο δυνατό επίπεδο προστασίας και λαμβάνοντας, κατά περίπτωση, τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. 

Η Μελέτη Προστατευτικών Διατάξεων Μηχανημάτων (Machine Guarding) υλοποιείται από το επιστημονικό προσωπικό της Biosafety σύμφωνα με:  

  • Το πρότυπο ISO 13857:2008: Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs  
  • Το Ν.3850/2010: Α.34 Πρόληψη του Επαγγελματικού Κινδύνου από Μηχανές