Μελέτη Προστατευτικών Διατάξεων Μηχανημάτων (Machine Guarding)

Η Μελέτη Προστατευτικών Διατάξεων Μηχανημάτων (Machine Guarding) αφορά το δειγματοληπτικό έλεγχο των συστημάτων προστασίας και των διατάξεων ασφαλείας των μηχανών παραγωγής μιας βιομηχανικής εγκατάστασης με στόχο την αποφυγή ατυχημάτων.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η «χαρτογράφηση», ταξινόμηση και ο ποιοτικός προσδιορισμός του επαγγελματικού κινδύνου που συνδέεται με τα συστήματα προστασίας και τις διατάξεις ασφαλείας των μηχανών παραγωγής της εγκατάστασης και, ειδικότερα, με την απόσταση ασφαλείας και τον καθορισμό της κατά περίπτωση.

Ο σκοπός της μελέτης είναι η ανάδειξη μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, που θα παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου των σχετικών παραγόντων κινδύνου και θα μπορεί να υλοποιηθεί με ευκολία, αποδίδοντας το μέγιστο δυνατό επίπεδο προστασίας και λαμβάνοντας, κατά περίπτωση, τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.

Η αναγκαιότητα υλοποίησης της μελέτης προκύπτει από τον τεράστιο αριθμό εργατικών ατυχημάτων με υψηλό ποσοστό ακρωτηριασμών ο οποίος ξεπερνά τις 18.000 αλλά και θανάτων που ξεπερνούν τους 800, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2023 από το ινστιτούτο Department of Labor.

(https://www.osha.gov/ords/imis/AccidentSearch.search?acc_keyword=%22Machine%20Guarding%22&keyword_list=on)

 

 Τεκμηρίωη

Η Μελέτη Προστατευτικών Διατάξεων Μηχανημάτων (Machine Guarding) υλοποιείται από το επιστημονικό προσωπικό της Biosafety σύμφωνα με:

 • Το πρότυπο ISO 13857:2008: Safety of machinery — Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs
 • Το Ν.3850/2010: Α.34 Πρόληψη του Επαγγελματικού Κινδύνου από Μηχανές
 • Το ΠΔ 57/2010: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93:
 • 3 Μέτρα Προστασίας έναντι των μηχανικών κινδύνων
 • 4 Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για τους προφυλακτήρες και τις προστατευτικές διατάξεις

 

Η διαδικασία υλοποίησης:

 • Αυτοψία
 • Προσδιορισμός κατηγορίας ανοίγματος κενού
 • Μέτρηση των σχετικών παραμέτρων
 • Προσδιορισμός σημείων σώματος που κινδυνεύουν
 • Σύγκριση με απαιτούμενες τιμές ασφάλειας
 • Προσδιορισμός επικινδυνότητας και λήψης διορθωτικών ενεργειών
 • Παράδοση αρχείου φωτογραφιών με αντίστοιχη κωδικοποίηση του πίνακα επικινδυνότητας

Οφέλη Μελέτης

 • Ενίσχυση κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
 • Αποφυγή συμβάντων ατυχημάτων
 • Ελαχιστοποίηση άμεσου και έμμεσου κόστους
 • Προστασία παραγωγικότητας
 • Προστασία εργαζόμενων