ΣΑΥ & ΦΑΥ και Ειδικές Μελέτες Έργων

Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας    Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας 

 

Τα ΣΑΥ & ΦΑΥ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των δικαιολογητικών ενός έργου και πρέπει να είναι διαθέσιμα στο χώρο των εργασιών.  

 

Περιεχόμενα των ΣΑΥ & ΦΑΥ 

 

Στο Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ)   περιγράφονται οι κανόνες Υγείας και Ασφάλειας που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, τα ειδικά µέτρα για τις εργασίες που ενέχουν κινδύνους, καθώς και επιπλέον στοιχεία, σχετικά με:  

 

 • την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
 • την ανάλυση πορείας κατασκευής σε φάσεις 
 • την κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων εντός του εργοταξίου 
 • την ανάλυση µεθόδων εργασίας κατά φάσεις 
 • τον καθορισµό χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων 
 • τις συνθήκες αποκοµιδής επικίνδυνων υλικών 
 • τη διευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και A’ Βοηθειών 
 • τη µελέτη κατασκευής ικριωµάτων 

 

O Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) περιλαµβάνει: 

 

 • το µητρώο του έργου και την τεχνική περιγραφή 
 • τα σχέδια «ως κατασκευάσθη» 
 • το μητρώο υλικών 
 • οδηγίες Υγείας και Ασφάλειας για εργασίες που θα εκτελούνται μετά την ολοκλήρωση του έργου όπως, συντηρήσεις, µετατροπές, καθαρισµοί κ.λπ. 

 

Ειδικές Μελέτες  Έργων Υγείας & Ασφάλειας 

 

Ι. ΣΟΔΑΥΕ (Σύστημα Οργάνωσης Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας) 

 

Το Σύστημα Οργάνωσης Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας προβλέπεται στην ΔΙΠΑΔ/οικ.889/14.01.2003, που αφορά στην «Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων». Ο ανάδοχος οφείλει να καταρτίσει το ΣΟΔΑΥΕ του έργου, ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός κίνδυνος στο ελάχιστο. 

 

Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ ορίζονται: 

 • η δήλωση πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας 
 • οι ορισμοί Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας 
 • το σύστημα διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας των υπεργολάβων 
 • οι διαδικασίες για διερεύνηση ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, εκπαίδευση κ.ο.κ. 
 • οι οδηγίες για ασφαλή εκτέλεση των εργασιών 
 • οι ειδικές μελέτες που θα πρέπει να εκπονηθούν 
 • το σύστημα επιθεωρήσεων και συσκέψεων Υγείας και Ασφάλειας που θα τηρηθεί στο έργο 
 • η πλήρης εκπόνηση ΣΑΥ & ΦΑΥ 
 • η καταγραφή των κινδύνων και η εκτίμηση επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου 
 • το εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης έργου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

 

ΙΙ. Μελέτη Μέτρων Υγιεινής & Ασφάλειας (ΜΜΥΑ) 

 

Η Μελέτη Μέτρων Υγιεινής & Ασφάλειας  για τα υπόγεια τεχνικά έργα και το  Σχέδιο Υγιεινής & Ασφάλειας υπεργολάβων προβλέπονται στο Π.Δ. 225/1989 που αφορά στην «Υγιεινή και ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα». 

 

Η ΜΜΥΑ περιέχει πρόβλεψη των γενικών κινδύνων αλλά και των κινδύνων ανά φάση του έργου, καθώς και τα απαιτούμενα μέτρα για την αποτροπή τους. 

 

Στη μελέτη περιλαμβάνονται: 

 • η ανάλυση της πορείας κατασκευής σε φάσεις 
 • οι μέθοδοι εργασίας κατά φάση 
 • η ανάλυση των μεθόδων υποστύλωσης και αντιστηρίξεων 
 • η προσπέλαση στο εργοτάξιο 
 • η μελέτη αερισµού και η μελέτη φωτισµού 
 • η χωροθέτηση των αποθηκών εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών