Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Η γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου είναι το βασικό εργαλείο διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία. Ο ρόλος της είναι κρίσιμος για την αποφυγή ατυχημάτων στο χώρο εργασίας και συμβάλει καθοριστικά στην αύξηση του δείκτη ασφάλειας των εργαζομένων. Η ύπαρξη της στην επιχείρηση αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση βάση του ΚΝΥΑΕ 3850/2010, άρθρο 43. 

 

Η εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου στοχεύει: 

  • Στην έγκαιρη αναγνώριση των πηγών κινδύνου που δύνανται να επηρεάσουν τους εργαζόμενους, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τη λειτουργία, τις διεργασίες κ.λπ. 
  • Στην συστηματική κατηγοριοποίηση των επαγγελματικών κινδύνων και την ταξινόμησή τους ανά βαθμό επικινδυνότητας 
  • Στη λεπτομερή καταγραφή των απαιτούμενων συλλογικών και ατομικών μέτρων για την αποτροπή και την αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων 

Η  Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου περιλαμβάνει 

  • τον εντοπισμό των επαγγελματικών κινδύνων 
  • τον προσδιορισμό των ατόμων που μπορούν να υποστούν βλάβη από τους κινδύνους 
  • την εκτίμηση της επικινδυνότητας 
  • την αξιολόγηση της επάρκειας των υφισταμένων μέτρων 
  • την περιγραφή των επιπρόσθετων μέτρων που πρέπει να ληφθούν 
  • την εφαρμογή των μέτρων στην πράξη 
  • την επαναξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων 

 

Η  εκπόνηση των ΜΕΕΚ γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους, σε εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Παράλληλα, εξειδικευμένα εργαλεία και υπολογιστικά συστήματα δίνουν τη δυνατότητα για μία λεπτομερή και ακριβή εκτίμηση της επικινδυνότητας, σε κάθε είδους δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα και τις ιδιαιτερότητες που πιθανώς εμπεριέχει.