Βεβαιώσεις Ιατρικής Καταλληλότητας

Οι Ιατροί Εργασίας που ανήκουν στο δίκτυο συνεργατών της Biosafety πραγματοποιούν τους απαραίτητους ελέγχους σε εγκαταστάσεις σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη εκτίμηση της καταλληλότητας των εργαζομένων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

Στη συνέχεια εκδίδουν τις Βεβαιώσεις Ιατρικής Καταλληλότητας και τις κοινοποιούν στους εργοδότες.  

Υποχρέωση Βεβαίωσης Καταλληλότητας υπάρχει και για τους εργαζομένους σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα, όπου δεν υπάρχει η συστηματική παρουσία Ιατρού Εργασίας.