Περιβαλλοντικές Μελέτες

Οι κύριες περιβαλλοντικές μελέτες που αναλαμβάνουμε αφορούν 

  • Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 
  • Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Διάθεσης Λυμάτων/Βιομηχανικών Αποβλήτων 
  • Διαχείρισης Αερίων Ρύπων 
  • Ανάπτυξης συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

 

Βασικός σκοπός της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι η ανάλυση και η εκτίμηση των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Μέσω της μελέτης προτείνονται μέτρα για την αποκατάσταση των επιπτώσεων, αλλά και εναλλακτικές λύσεις για την αποφυγή τους.

 

Η έκδοση άδειας λειτουργίας μίας εγκατάστασης, αλλά και η αναθεώρηση οποιασδήποτε υφιστάμενης άδειας λειτουργίας, προϋποθέτει την υποβολή και έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

 Η Biosafety αναλαμβάνει την διεκπεραίωση όλων των φάσεων της μελέτης, από την αρχική ανίχνευση των πιθανών επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας έως τον προσδιορισμό των εναλλακτικών λύσεων, τη συγκέντρωση των δεδομένων και τον έλεγχο της ακριβείας τους, καθώς επίσης τη σύνταξη μελέτης και την υποβολή της στις αρμόδιες υπηρεσίες.