Περιβάλλον

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την βελτίωση του έργου τους επενδύοντας στο πλάνο της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, είναι απαραίτητη η αλλαγή του μοντέλου τους, ώστε όλες οι υπηρεσίες τους να προσφέρονται με κίνητρο την κοινωνική ευθύνη και το σεβασμό προς το περιβάλλον.   

Η Biosafety εστιάζει σε αυτό το σκοπό προσφέροντας υπηρεσίες με γνώμονα το Περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας επιχείρησης. 

Οι Υπηρεσίες μας