Ιατρός Εργασίας

Το δίκτυο της Biosafety  περιλαμβάνει Ιατρούς με ειδικότητα Ιατρικής Εργασίας και Ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχουν νόμιμο δικαίωμα ανάληψης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας.

Η χρήση των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας αποτελεί  βασική εργοδοτική υποχρέωση, η οποία προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (Κύρωση του Κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων, ΚΝΥΑΕ 3850/2010, άρθρο 8, παρ. 2).

Οι επιχειρήσεις που απασχολούν  50 και άνω εργαζομένους, έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας. Επιπλέον, εάν στην επιχείρηση χρησιμοποιούνται συγκεκριμένοι βλαπτικοί παράγοντες (Π.Δ. 186/1995), ο Ιατρός Εργασίας θα πρέπει να απασχολείται ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση.

Ιατροί εργασίας: Καθήκοντα και αρμοδιότητες

Ο Ιατρός Εργασίας παρέχει γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους. Οι συμβουλές αφορούν στα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Ο ενέργειες που εκτελεί είναι οι παρακάτω:

• προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων μετά την πρόσληψη τους ή σε περίπτωση αλλαγής θέσης εργασίας
• διεξάγει περιοδικό ιατρικό έλεγχο
• μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων
• εκτιμά την καταλληλόλητα των εργαζομένων για την εργασία και εκδίδει βεβαίωση που την κοινοποιεί στον εργοδότη
• επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας και πρόληψης των ατυχημάτων
• επιθεωρεί τις θέσεις εργασίας, αναφέρει παραλείψεις, προτείνει μέτρα αντιμετώπισης και επιβλέπει την εφαρμογή τους
• επεξηγεί τη σωστή χρήση των ΜΑΠ
• ερευνά τις αιτίες των ασθενειών, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα και προτείνει μέτρα πρόληψης
• επιβλέπει τη συμμόρφωση στους κανόνες, ενημερώνει για τους κινδύνους και για τους τρόπους πρόληψής τους
• παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου
• εκτελεί προγράμματα εμβολιασμού
• τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο

Ο Ιατρός Εργασίας έχει υποχρέωση να παραπέμπει τους εργαζομένους για συγκεκριμένες συμπληρωματικές ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται από επιχειρήσεις ΕΞ.Υ.Π.Π. όπως η Biosafety και άλλες κατάλληλες ιδιωτικές ή δημόσιες δομές.

Ιατρός εργασίας: Συχνές ερωτήσεις

Πώς οι ιατροί εργασίας συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας;

Οι ιατροί εργασίας συνεργάζονται στενά με τους τεχνικούς ασφαλείας και τη διοίκηση των επιχειρήσεων για να αναπτύξουν στρατηγικές που βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας. Μέσω της αξιολόγησης των εργασιακών χώρων και των εργασιακών διαδικασιών, προτείνουν αλλαγές που μπορούν να μειώσουν τους εργασιακούς κινδύνους και να ενισχύσουν την υγεία και την ευεξία των εργαζομένων. Αυτό περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης υγείας, την εφαρμογή βελτιώσεων και την ενθάρρυνση υγιεινών συμπεριφορών.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον ιατρό εργασίας και άλλους ιατρούς;

Ο ιατρός εργασίας είναι εξειδικευμένος στην αξιολόγηση, πρόληψη και διαχείριση των ζητημάτων υγείας που συνδέονται απευθείας με τον χώρο και τις συνθήκες εργασίας. Αντίθετα, άλλοι ιατροί μπορεί να εξειδικευτούν σε άλλους τομείς της ιατρικής χωρίς εστίαση στο εργασιακό περιβάλλον και στις επιπτώσεις τους στην υγεία των ατόμων. Οι ιατροί εργασίας συχνά συνεργάζονται με τους εργοδότες για να δημιουργήσουν ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας.