Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Στις Μεταφορές Εμπορευμάτων συμπεριλαμβάνονται περιπτώσεις διακίνησης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών, σύμφωνα με την ειδική κατηγοριοποίηση τους η οποία προβλέπεται από την Ελληνική νομοθεσία. Αναλόγως με την κατηγοριοποίηση και την ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών, ορίζονται συγκεκριμένοι περιορισμοί και προδιαγραφές που αφορούν στη διακίνηση τους.  

Οι προδιαγραφές και περιορισμοί καθορίζονται από πιστοποιημένους Συμβούλους Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), ώστε να επιτυγχάνονται ασφαλείς συνθήκες φόρτωσης και μεταφοράς, από τον προμηθευτή μέχρι και τον παραλήπτη. Οι προδιαγραφές διακίνησης της κάθε επικίνδυνης ουσίας παρατίθενται αναλυτικά στη Διαγνωστική Μελέτη του Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ). 

Ο όρος ΣΑΜΕΕ (Σύμβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων) υφίσταται και με τον όρο ADR (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας. Επιπλέον, υπάρχει η συμφωνία σχετικά με τις μεταφορές που πραγματοποιούνται σιδηροδρομικώς και αναφέρεται με τα αρχικά RID (Reglement International concernant le transport des marchandises angereuses par chemin de fer).