Η Biosafety στο CirOWa Cluster

Το έργο «Ερευνητικές δράσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του cluster επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην αλυσίδα των αποβλήτων που παράγονται από μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων – CirOWa Cluster (Circle Of Waste Cluster)» στο οποίο συμμετέχει η Biosafety, συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: ΓΓ2CL-0370453)

Το CirOWa Cluster (Circle Of Waste Cluster) είναι ένα cluster επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην αλυσίδα των αποβλήτων που παράγονται από μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων. Το CirOWa Cluster έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει όλη την παραγωγική αλυσίδα της διαχείρισης αποβλήτων και να υπηρετεί τους στόχους της κυκλικής οικονομίας. Η λειτουργία του Cluster βασίζεται στους παρακάτω τέσσερις άξονες:

 

  1. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων συλλογής και διαχείρισης των αποβλήτων με εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας στην αλυσίδα ανακύκλωσης.
  2. Περιλαμβάνει την παρακολούθηση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ως προς θέματα που αφορούν στην απορρύπανση, στην αντιρρύπανση, στην αξιοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων (ανάκτηση υλικών, ενέργειας, παραπροϊόντων, κτλ.) και στην εγκατάσταση/λειτουργία απαραίτητου εξοπλισμού.
  3. Περιλαμβάνει την ενίσχυση της καινοτομίας γύρω από θέματα αφορούν την επεξεργασία αποβλήτων, την παραγωγή βιομάζας και γενικότερα των περιβαλλοντικών τεχνολογιών σχετικών με τον κλάδο.
  4. Περιλαμβάνει τις συμπληρωματικές υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν υποστηρικτικά στην επίτευξη των στόχων για τους άλλους τρεις άξονες.

Αποτέλεσμα της δράσης είναι η ανάπτυξη και ο επανασχεδιασμός των λειτουργιών των επιχειρήσεων καθώς και η ανάπτυξη των κατάλληλων συνεργασιών που οδηγούν  στη βιομηχανική συμβίωση (Industrial symbiosis) με αμοιβαία επωφελείς όρους (win-win) για όλους τους εμπλεκόμενους. Παράλληλα, αναλύθηκαν οι συγκεκριμένες ανάγκες των επιχειρήσεων του cluster και αναπτύχθηκαν καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, που θα υποστηρίζουν upcycle διαδικασίες αξιοποιώντας τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνιών και διαδικτύου των πραγμάτων. Σχεδιάστηκαν και  μοντελοποιήθηκαν ολοκληρωμένες ροές διαδικασιών οι οποίες εξυπηρετούνται – διευκολύνονται από τα τεχνολογικά εργαλεία που προτάθηκαν και αξιολογήθηκαν μέσω ενός συστήματος συγκριτικής αξιολόγησης της απόδοσης των διαδικασιών διαχείρισης στις αλυσίδες εφοδιασμού υποπροϊόντων και αποβλήτων με προσαρμογή του μοντέλου SCOR στις ανάγκες της κυκλικής οικονομίας (circular SCOR).

Ενδεικτικά η Biosafety, ως μέρος του CirOWa cluster, συνέβαλε στη

 

  • μοντελοποίηση πρότυπων διαδικασιών διαχείρισης υποπροϊόντων και πλεονασμάτων τροφίμων για διάφορες χρήσεις,
  • μοντελοποίηση πρότυπων διαδικασιών διαχείρισης υποπροϊόντων και οργανικών αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας,
  • μοντελοποίηση πρότυπων διαδικασιών διαχείρισης και ανακύκλωσης οργανικών και μη οργανικών αποβλήτων,
  • διαδικασία της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος.