Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου & Υπεύθυνος QA/QC

  • την προώθηση και βελτίωση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας 
  • τη διενέργεια και συντονισμό των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας 
  • τη διερεύνηση-παρακολούθηση των προληπτικών / διορθωτικών ενεργειών, παραπόνων,  μη συμμορφώσεων 
  • τον έλεγχο της τεκμηρίωσης του Συστήματος Ποιότητας 
  • την επαφή με τον φορέα πιστοποίησης και με τρίτους για θέματα που άπτονται της διαχείρισης ποιότητας 
  • την εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με την ποιότητα