Σχέδια Διάσωσης Διαφυγής & Σχεδιαγράμματα Διαφυγής

Το Σχέδιο Διάσωσης & Διαφυγής ή Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης είναι εργοδοτική υποχρέωση και αποσκοπεί στην προληπτική οργάνωση για την αντιμετώπιση περιπτώσεων όπως πυρκαγιά, εκτεταμένα ατυχήματα, σεισμός, ληστεία, τρομοκρατική ενέργεια. 

 

Το Σχέδιο είναι απόλυτα προσαρμοσμένο στην εγκατάσταση. Στόχος είναι, την κρίσιμη ώρα, ο καθένας να αναλάβει δράση χωρίς να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Περιλαμβάνει και τη Διαδικασία Εκκένωσης για κάθε χώρο.  

 

Το Σχέδιο Διάσωσης & Διαφυγής 

 

 • αναγνωρίζει τους κινδύνους 
 • προβλέπει καταστάσεις 
 • αξιολογεί την επικινδυνότητα 
 • αναθέτει ρόλους και αρμοδιότητες στους εμπλεκόμενους 
 • αποτιμά τα διαθέσιμα μέσα και τον διαθέσιμο εξοπλισμό 
 • καθορίζει τη ροή των ενεργειών (actions flow-chart) 
 • περιγράφει τον τρόπο επαφών και ενημερώσεων 
 • προσδιορίζει τη διαδικασία επανέναρξης λειτουργίας της εγκατάστασης μετά τη λήξη του συμβάντος 

  

 

Τα Σχεδιαγράμματα Διαφυγής 

 

Τα Σχεδιαγράμματα Διαφυγής είναι οι κατόψεις των χώρων της εγκατάστασης όπου αποτυπώνονται οι οδεύσεις διαφυγής, οι έξοδοι κινδύνου, τα σημεία συγκέντρωσης, οι θέσεις του πυροσβεστικού εξοπλισμού, οι σταθμοί πρώτων βοηθειών, τα φαρμακεία και τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Την ώρα του συμβάντος, η εύρεση της συντομότερης εξόδου κινδύνου πρέπει να γίνει χωρίς καθυστέρηση. Ταυτόχρονα όλες οι κρίσιμες πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες και σαφείς, για όλους που βρίσκονται στην εγκατάσταση, εργαζόμενοι ή επισκέπτες. 

 

Ο εργοδότης οφείλει να αναρτήσει τα Σχεδιαγράμματα Διαφυγής σε κατάλληλες θέσεις σε όλη την εγκατάσταση. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 15/2014 τα Σχεδιαγράμματα Διαφυγής πρέπει να εκπονούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με το πρότυπο ISO 23601: «Safety Identification – Escape and evacuation plan signs», όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

 

 

Η Biosafety αναλαμβάνει: 

 

 • την εκπόνηση του Σχεδίου Διάσωσης & Διαφυγής 
 • την ανάπτυξη της Διαδικασίας Εκκένωσης 
 • την εκπόνηση των Σχεδιαγραμμάτων Διαφυγής 
 • την ενημέρωση υπευθύνων και εργαζομένων για το ΣΔΔ, τη Διαδικασία Εκκένωσης και την εφαρμογή τους στην εγκατάσταση 
 • τη διεξαγωγή Άσκησης Πυρασφάλειας & Εκκένωσης υπό το συντονισμό του Τεχνικού Ασφαλείας και με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας