Επιθεώρηση Χώρων Εργασίας

Η Επιθεώρησητων Χώρων Εργασίας ως προς τα ζητήματα Υγείας & Ασφάλειας (Audits) είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το πεδίο δραστηριότητάς τους, καθώς συνδέεται άρρηκτα με τη νομική συμμόρφωση των επιχειρήσεων και την προστασία των εργαζομένων από πιθανές επιβλαβείς συνθήκες εργασίας. 

 

Η αντιμετώπιση των κινδύνων προϋποθέτει την έγκαιρη και τεκμηριωμένη γνώση των πιθανών «ελλειμμάτων» (gaps) που μπορεί να υπάρχουν σε κάθε επίπεδο. Για την ορθή αναγνώριση και αξιολόγησή τους, χρειάζεται έλεγχος σε κάθε επίπεδο της επιχείρησης (νομικό, διοικητικό, οργανωτικό, διαδικασιών, λειτουργιών, εγκαταστάσεων, συνθηκών, υποδομών, προσωπικού, υπεργολάβων κ.ο.κ.). 

Kάθε project είναι ξεχωριστό και σχεδιάζεται σε συνεργασία με την επιχείρηση, ακριβώς για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχει, π.χ. εσωτερικές διαδικασίες εταιρικών ομίλων, συστήματα διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας. Ενδεικτικά τα audits μπορούν να σχεδιαστούν ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας της επιχείρησης σε: 

 

  • Industrial Health & Safety Audit 
  • Construction Health & Safety Audit 
  • Offices Health & Safety Audit 

 

Ανάλογα με την περίπτωση, το Health & Safety Audit μπορεί να έχει μικρή ή μεγάλη χρονική διάρκεια. Το μέγεθος των εγκαταστάσεων και οι ιδιαιτερότητες της επιχείρησης ορίζουν αν οι έλεγχοι Υγείας & Ασφάλειας θα είναι εκτεταμένοι ή περιορισμένης κλίμακας εστιάζοντας, για παράδειγμα, μόνο σε κάποιο σημείο της λειτουργίας, σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση κ.ο.κ.  

Η ολοκλήρωση του Health & Safety Audit συνοδεύεται από αναλυτικό Health & Safety Audit Report που περιέχει: 

  • το σύνολο των ευρημάτων των ελέγχων 
  • την ανάλυσή των ευρημάτων 
  • συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο Corrective Action Plan, με προτεινόμενες δράσεις για τη διόρθωση των ελλειμμάτων που εντοπίσθηκαν κατά τον έλεγχο. Οι δράσεις παρουσιάζονται με σειρά προτεραιότητας (prioritisation) λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα των κινδύνων που εντοπίσθηκαν.