Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Δύο σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη και την επιτυχή πορεία μιας επιχείρησης αποτελούν η υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών και η συνέπεια στην εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών της. Η Biosafety διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη και υποστήριξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας, Ασφάλειας Τροφίμων αλλά και Ασφάλειας Πληροφοριών  

Η εταιρεία ως αρωγός και σύμβουλος προς τις σύγχρονες επιχειρήσεις: 

 • εκπονεί τη διαγνωστική μελέτη και το σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης  
 • συμμετέχει στην προετοιμασία της τεκμηρίωσης 
 • υποστηρίζει την εταιρεία κατά την εφαρμογή του συστήματος και εντοπίζει απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες πριν την πιστοποίηση του 
 • συντονίζει, καθοδηγεί και συμμετέχει στην εκπαίδευση του προσωπικού 
 • διευκολύνει την απαραίτητη επικοινωνία με τρίτους φορείς κατά την προετοιμασία της επιθεώρησης 
 • παρίσταται κατά την επιθεώρηση και διευκολύνει τη διαδικασία αν απαιτηθεί 

 

Τα συστήματα διαχείρισης που αναλαμβάνουμε: 

 

Ι. ISO 45001:2018 Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία 

 

Το πρότυπο ISO 45001:2018 επικαιροποιεί το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001:2008 που αφορά την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία. Στόχος του προτύπου είναι να προσφέρει στους εταιρικούς οργανισμούς τα κεντρικά και απαραίτητα στοιχεία ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης, βοηθώντας στην επίτευξη των εταιρικών στόχων για την Υγεία και Ασφάλεια, μέσα από τη διαμόρφωση ισχυρής θετικής κουλτούρας ασφαλείας. 

 

Το ISO 45001:2018 Occupational Health & Safety Management Systems καθορίζει τις προδιαγραφές ώστε να μπορέσουν οι οργανισμοί να μειώσουν τους κινδύνους στους χώρους εργασίας, να δημιουργήσουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες και τελικά να βελτιώσουν την Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων, σε όλο τον κόσμο. 

 

Το πρότυπο ακολουθεί τις γενικές προσεγγίσεις των συστημάτων διαχείρισης ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001 και λαμβάνει υπόψη διεθνή πρότυπα που προέρχονται από θεσμούς όπως το ILO κ.α. 

 

ΙΙ. ISO 9001:2015 

 

Το ISO 9001:2005 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο επιχειρησιακό μοντέλο και αποτελεί πρότυπο για την Διασφάλιση της Ποιότητας των υπηρεσιών μιας επιχείρησης. 

Πιο συγκεκριμένα, η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 

 • αποδεικνύει τη δέσμευση για ποιότητα και ικανοποίηση των πελατών 
 • την επιθυμία για συνεχή αύξηση της αποτελεσματικότητας 
 • βελτιώνει την εικόνα και το προφίλ της εταιρείας στα μάτια των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και των εμπλεκόμενων φορέων 
 • παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προβολή και διαφήμιση της εταιρίας 
 • κατά περίπτωση δύναται να αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή της επιχείρησης σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διαγωνισμούς 

 

III. ISO 14001:2015 

 

H πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα σε παραγωγικές ή μεταποιητικές μονάδες, οι οποίες επιδεικνύουν αυξημένη περιβαλλοντική ευαισθησία. 

Μεταξύ άλλων, τα πλεονεκτήματα για την επιχείρηση είναι: 

 • η πρόληψη της ρύπανσης 
 • η μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας 
 • η παροχή τεκμηρίωσης και στοιχείων συμμόρφωσης προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις 
 • η βελτίωση της εικόνας και των σχέσεων με τους κοινωνικούς εταίρους και τις αρχές 
 • η μείωση των προστίμων 

 

IV. ISO 22000:2018

 

Το πρότυπο ISO 22000:2018«Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων» έχει διεθνή ισχύ και εφαρμόζεται στις εταιρίες που διαχειρίζονται τρόφιμα για παραγωγή ή / και εμπορία ή παράγουν προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. 

 

Το ISO 22000 αποτελεί την ολοκληρωμένη απάντηση σε θέματα που αφορούν την Ασφάλεια Τροφίμων. Πρόκειται για ένα σύστημα που περιλαμβάνει απαιτήσεις και προδιαγραφές HACCP, ευθυγράμμιση με τον Codex Alimentarius, μέρος των απαιτήσεων του ISO 9001, την ιχνηλασιμότητα και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για το κάθε είδος τρόφιμου κ.α. 

 

Το πρότυπο δεν εξετάζει ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά εστιάζει στην Ασφάλεια του Τροφίμου. Ειδικότερα, εξετάζει τους παράγοντες κινδύνου για την δημόσια υγεία, όπως μικρόβια, χημικές ουσίες, ξένες ύλες, σε όλα τα στάδια της παρασκευής του τροφίμου και προτείνει τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Το ISO 22000 δρα προληπτικά προστατεύοντας την επιχείρηση από ζημίες και προτείνει ένα σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων. 

 

V. ISO 17025:2005

 

Το πρότυπο ISO 17025:2005 αφορά σε “Συστήματα Διαχείρισης για Εργαστήρια Δοκιμών και Διακριβώσεων”. Η διαπίστευση ενός εργαστηρίου είναι η επίσημη αναγνώριση από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα ότι έχει την ικανότητα να διενεργεί συγκεκριμένες αναλύσεις, δοκιμές και διακριβώσεις και αποτελεί απόδειξη της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων του

 

Το πρότυπο απαιτεί από τα εργαστήρια να εφαρμόζουν ένα σύστημα ποιότητας που ικανοποιεί μια σειρά διοικητικών απαιτήσεων, οι οποίες καλύπτουν βασικές αρχές του ISO 9001. 

 

VI. ΕΛΟΤ 1429:2010

 

Η πιστοποίηση σύμφωνα με το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2010 αφορά τη «Διαχειριστική επάρκεια οργανισμών για την υλοποίηση έργων δημόσιου χαρακτήρα-απαιτήσεις»

Η Νομοθεσία ορίζει ως υποχρεωτική την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων επιχειρησιακών προγραμμάτων για έργα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, αλλά και γενικότερα τα έργα που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.