Διαχείριση Εργολάβων

Η Διαχείριση QHSE Εργολάβων ή Υπεργολάβων σε ένα κατασκευαστικό ή βιομηχανικό έργο απαιτεί διαθεσιμότητα χρόνου, προετοιμασία, αμεσότητα και συντονισμό. 

Η Biosafety προσφέρει μια δυναμική υπηρεσία που αφορά τη διαχείριση και αναλαμβάνει για λογαριασμό του έργου τον προέλεγχο και τη συμμόρφωση των εργολάβων ως προς τα θέματα Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία, αλλά και στις ειδικές υποχρεώσεις που πιθανώς υπάρχουν σε ένα έργο.  

 

Εκτός της συμμόρφωσης η Biosafety αναλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών QHSE προς τους υπεργολάβους (υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, Ιατρού Εργασίας, Εκπαιδεύσεις, Πιστοποιήσεις κ.λπ.)