Μελέτη Εκτίμησης Μυοσκελετικής Καταπόνησης

Οι συνθήκες εργασίας συχνά μπορούν να οδηγήσουν στην σωματική καταπόνηση των εργαζομένων με αποτέλεσμα την εκδήλωση μυοσκελετικών παθήσεων. Ο στόχος της Μελέτης Εκτίμησης Μυοσκελετικής Καταπόνησης είναι η διερεύνηση των δραστηριοτήτων που ενδεχομένως συμβάλλουν στη μυοσκελετική καταπόνηση των εργαζομένων προσδιορίζοντας συγκεκριμένες παραμέτρους επιβάρυνσης και προτείνοντας κατά περίπτωση τα κατάλληλα μέτρα μείωσης της καταπόνησης αυτής. 

 

 

Ως μέθοδοι υλοποίησης, χρησιμοποιούνται οι παρακάτω: 

  • υποκειμενικές αναφορές: χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων σε εργαζόμενους 
  • μέθοδοι παρατήρησης: συστηματική παρακολούθηση των συνθηκών εργασίας από έναν παρατηρητή και συμπλήρωση των επί μέρους στοιχείων σε μια ειδική φόρμα) 
  • απευθείας μετρήσεις: χρήση αισθητήρων και οργάνων όπως δυναμόμετρα, ηλεκτρονικά γωνιόμετρα, επιταχυνσιόμετρα, ηλεκτρομυογράφους και άλλων συσκευών ανίχνευσης που συνδέονται απευθείας στο σώμα του εργαζόμενου και λαμβάνουν μετρήσεις κατά την εργασία του 

 

 

Η διενέργεια της μελέτης στηρίζεται  σε 6 φάσεις

  1. Καθορισμός δείγματος και συλλογή απαιτούμενων στοιχείων Ανάλυση εργασιών σε δραστηριότητες  
  2. Συμπλήρωση αντίστοιχων φορμών – Παρατήρηση / Συνεντεύξεις 
  3. Ποσοτικοί υπολογισμοί για εκτίμηση καταπόνησης 
  4. Πρόταση στοχευμένων μέτρων – παρεμβάσεων 
  5. Υλοποίηση Παρεμβάσεων & Επανεξέταση