Τεχνικός Ασφάλειας

Ο ρόλος του Τεχνικού Ασφαλείας είναι καθοριστικός για τη λειτουργία μίας επιχείρησης, όχι απλώς για την τήρηση των νομικών υποχρεώσεων της, αλλά για την εξασφάλιση της προστασίας της Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων.

Οι υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφαλείας προβλέπονται από την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία και αποτελούν εργοδοτική υποχρέωση. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος και η διάρκεια της παρουσίας του Τεχνικού Ασφαλείας στην εγκατάσταση προσδιορίζεται με ακρίβεια από τη νομοθεσία, καθώς και τηρείται συγκεκριμένο ετήσιο πρόγραμμα επισκέψεων, γνωστοποιημένο στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας μέσω της λειτουργίας του online συστήματος SEPEnet .

Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός προς την επιχείρηση παρέχοντας γραπτές ή προφορικές υποδείξεις, οι οποίες καταχωρούνται στο Βιβλίο Υποδείξεων Τεχνικού Ασφαλείας, θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας συνοψίζονται σε δύο πυλώνες:

     1.Επίβλεψη των συνθηκών εργασίας

Για την οποία ο Τεχνικός Ασφάλειας:

  • ελέγχει την ασφάλεια εγκαταστάσεων, τεχνικών μέσων, παραγωγικών διαδικασιών & μεθόδων εργασίας
  • επιθεωρεί τις θέσεις εργασίας
  • αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων Υγείας & Ασφάλειας
  • προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των κινδύνων και επιβλέπει την εφαρμογή τους
  • επιβλέπει την ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας
  • ερευνά τα αίτια των ατυχημάτων, προτείνει μέτρα για την αποτροπή παρόμοιων συμβάντων στο μέλλον
  • εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού

 

     2.Βελτίωση των συνθηκών εργασίας

Για την οποία ο Τεχνικός Ασφάλειας:

  • μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι να τηρούν τους κανόνες Υγείας & Ασφάλειας
  • ενημερώνει και καθοδηγεί τους εργαζόμενους για την αποτροπή των επαγγελματικών κινδύνων
  • συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τα θέματα Υ&Α

Η Biosafety διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο με πάνω από 150 Τεχνικούς Ασφαλείας που καλύπτει κάθε σημείο της χώρας. Όλοι οι συνεργάτες μας υποστηρίζονται, ελέγχονται, εκπαιδεύονται και αξιολογούνται από το επιστημονικό τμήμα QHSE της εταιρίας, με στόχο να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις που την εμπιστεύονται.