Συντονιστής Ασφαλείας & Τεχνικός Ασφαλείας Έργων

Τα Τεχνικά Έργα παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που αυξάνουν κατακόρυφα τον βαθμό επικινδυνότητας των εργασιών και για αυτό απαιτούν μια εξειδικευμένη, μεθοδική και συντονισμένη προσέγγιση. Η Biosafety, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, αναλαμβάνει την εκπόνηση, τον έλεγχο και τη διεκπεραίωση αυτών των εργασιών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για έναν ή περισσότερους συντονιστές ασφαλείας.

Ο Ρόλος του Συντονιστή Ασφαλείας στα τεχνικά έργα

Οι συνεργάτες της Biosafety που θα ορισθούν ως  Συντονιστές Ασφαλείας – Τεχνικοί Ασφαλείας Έργου, εκτός των τυπικών προσόντων που ορίζει η νομοθεσία,  διαθέτουν ουσιαστικά προσόντα, ώστε να μην περιορίζονται στην παροχή των τυπικών υπηρεσιών που ορίζει η νομοθεσία, αλλά να ασκούν το ρόλο τους ουσιαστικά και αποτελεσματικά, προς όφελος του έργου και των εργαζομένων σε αυτό.

Συντονιστής Ασφαλείας: Καθήκοντα

Κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου:

• Συντονίζει τη συνεργασία και την εφαρμογή των αρχών πρόληψης
• Καταρτίζει ή αναθέτει την κατάρτιση του Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ)
• Καταρτίζει το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)

Κατά την εκτέλεση του έργου ο συντονιστής ασφαλείας:

• Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας σε όλες τις φάσεις του έργου
• Συντονίζει την εφαρμογή των κανόνων Υγείας & Ασφάλειας από τους εργολάβους, υπεργολάβους και αυτοαπασχολούμενους
• Αναπροσαρμόζει το ΣΑΥ
• Οργανώνει μαζί με τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών
• Συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών
• Λαμβάνει μέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος μόνο στα πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια
• Συνεργάζεται με τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας”

Κανονισμοί και Υποχρεώσεις

Σύμφωνα με το Π.Δ. 305/1996, στα εργοτάξια όπου είναι παρόντα πολλά εργολαβικά συνεργεία, πρέπει να ορίζεται ένας ή περισσότεροι Συντονιστές  Ασφαλείας κατά τη φάση της εκπόνησης της μελέτης  και κατά την φάση της εκτέλεσης του έργου.

Εκτός από το πρόγραμμα επισκέψεων Συντονιστή & Τεχνικού Ασφαλείας που προβλέπεται από τη νομοθεσία, η Biosafety έχει τη δυνατότητα:

• να αναπτύξει ένα πρόγραμμα με πυκνότερη συχνότητα και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια  παρουσίας on-site, πέραν των ελάχιστων ωρών που απαιτούνται από το νόμο
• να τους απασχολεί αποκλειστικά και σε καθημερινή βάση, με full–time παρουσία στο έργο

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών Συντονιστή & Τεχνικού Ασφαλείας, η Biosafety  χρησιμοποιεί σύστημα Διαχείρισης QHSE Έργων με δυνατότητα για συνεχή υποστήριξη προς τους συνεργάτες της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.