Συντονιστής Ασφαλείας & Τεχνικός Ασφαλείας Έργων

Τα Τεχνικά Έργα παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες που αυξάνουν κατακόρυφα τον βαθμό επικινδυνότητας των εργασιών και για αυτό απαιτούν εξειδικευμένη, μεθοδική και συντονισμένη προσέγγιση. 

 

Το Π.Δ. 305/1996 αναφέρει, ότι στα εργοτάξια που είναι παρόντα πολλά εργολαβικά συνεργεία πρέπει να ορίζεται ένας ή περισσότεροι ΣυντονιστέςΑσφαλείας κατά τη φάση της εκπόνησης της μελέτης  και κατά την φάση της εκτέλεσης του έργου. 

 

Εκτός από το πρόγραμμα επισκέψεων Συντονιστή & Τεχνικού Ασφαλείας που προβλέπεται από τη νομοθεσία, η Biosafety έχει τη δυνατότητα: 

 • να αναπτύξει ένα πρόγραμμα με πυκνότερη συχνότητα και μεγαλύτερη χρονική διάρκεια παρουσίας on-site, πέραν των ελάχιστων ωρών που απαιτούνται από το νόμο 
 • να τους απασχολεί αποκλειστικά και σε καθημερινή βάση, με fulltime παρουσία στο έργο 

 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών Συντονιστή & Τεχνικού Ασφαλείας, η Biosafety χρησιμοποιεί σύστημα Διαχείρισης QHSE Έργων με δυνατότητα για συνεχή υποστήριξη προς τους συνεργάτες της, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

 

Οι συνεργάτες της Biosafety που θα ορισθούν ως Τεχνικοί Ασφαλείας Έργου, εκτός των τυπικών προσόντων που ορίζει η νομοθεσία, διαθέτουν ουσιαστικά προσόντα, ώστε  να μην περιορίζονται στην παροχή των τυπικών υπηρεσιών που ορίζει η νομοθεσία, αλλά να ασκούν το ρόλο τους αποτελεσματικά, προς όφελος του έργου και των εργαζομένων σε αυτό. 

 

Για τον Συντονιστή Ασφαλείας τα καθήκοντα του συνοψίζονται στα εξής: 

 

Κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου: 

 • Συντονίζει τη συνεργασία και την εφαρμογή των αρχών πρόληψης 
 • Καταρτίζει ή αναθέτει την κατάρτιση του Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) 
 • Καταρτίζει το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) 

 

 Κατά την εκτέλεση του έργου: 

 • Συντονίζει την εφαρμογή των γενικών αρχών πρόληψης και ασφάλειας σε όλες τις φάσεις του έργου 
 • Συντονίζει την εφαρμογή των κανόνων Υγείας & Ασφάλειας από τους εργολάβους, υπεργολάβους και αυτοαπασχολούμενους 
 • Αναπροσαρμόζει το ΣΑΥ 
 • Οργανώνει μαζί με τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών 
 • Συντονίζει την εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των εργασιακών διαδικασιών 
 • Λαμβάνει μέτρα ώστε να επιτρέπεται η είσοδος  μόνο στα πρόσωπα που έχουν σχετική άδεια 
 • Συνεργάζεται με τους Τεχνικούς Ασφάλειας και τους Ιατρούς Εργασίας