Τhe ESG Ecosystem

6 υπηρεσίες για μια ολιστική προσέγγιση ESG

Ο όρος «ESG» Environment, Social & Governance αναφέρεται στα 3 κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης που μπορούν να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα την ικανότητα ενός εταιρικού οργανισμού να παράγει αξία. Μέσω διεθνών προτύπων και δεικτών βιωσιμότητας που καταγράφουν τις επιδόσεις του οργανισμού, αποτυπώνεται η ικανότητα του να δημιουργεί αξία και να οργανώνει αποτελεσματικές, μακροπρόθεσμες στρατηγικές.

Οι δείκτες ESG συνδέονται με τους 17 διεθνείς στόχους που έχουν θεσπιστεί από τα Ηνωμένα Έθνη. Τα Sustainable Development Goals, όπως ονομάζονται, ορίζουν τους 17 τομείς στους οποίους απαιτείται δράση για θετική αλλαγή και αποτελούν το πλαίσιο στήριξης και λειτουργίας του ESG. Οι πληροφορίες που εξάγονται από τους δείκτες ESG χρησιμοποιούνται για να εξεταστεί η ανθεκτικότητα, η ετοιμότητα και το αποτύπωμα μιας εταιρίας, ώστε να διαχειρίζεται τις μεταβολές στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται.

Η Biosafety αναλαμβάνει την ολιστική διαχείριση της διαδικασίας ESG για κάθε είδος επιχείρησης υποστηρίζοντας τις στα 6 βήματα προς τη δημιουργία και ενσωμάτωση του ESG στη στρατηγική της επιχείρησής σας.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει 6 βήματα προς την εξοικείωση σας με το ESG και την ενσωμάτωσή του στη στρατηγική της επιχείρησής σας:

1. ESG Academy

Εκπαιδεύουμε και ευαισθητοποιούμε με 2 Εκπαιδευτικά Προγράμματα προσαρμοσμένα στην κάθε επιχείρηση και το βαθμό εξοικείωσής της με το ESG.

1. ESG Academy

Εκπαιδεύουμε και ευαισθητοποιούμε με 2 Εκπαιδευτικά Προγράμματα προσαρμοσμένα στην κάθε επιχείρηση και το βαθμό εξοικείωσής της με το ESG.

2. Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Εντοπίζουμε, ιεραρχούμε και αξιολογούμε τα ουσιαστικά θέματα με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης καθώς και  των ενδιαφερόμενων μερών.

2. Ανάλυση Ουσιαστικότητας

Εντοπίζουμε, ιεραρχούμε και αξιολογούμε τα ουσιαστικά θέματα με βάση τις ανάγκες της επιχείρησης καθώς και  των ενδιαφερόμενων μερών.

3. ESG KPIs

Μεταφράζουμε τα ουσιαστικά θέματα όπως προκύπτουν από την αξιολόγηση ουσιαστικότητας σε μετρήσιμους στόχους. Επιλέγουμε τους σωστούς Βασικούς Δείκτες Απόδοσης λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά πρότυπα ESG καθώς και τις ανάγκες και τη στρατηγική της εταιρείας σας.

3. ESG KPIs

Μεταφράζουμε τα ουσιαστικά θέματα όπως προκύπτουν από την αξιολόγηση ουσιαστικότητας σε μετρήσιμους στόχους. Επιλέγουμε τους σωστούς Βασικούς Δείκτες Απόδοσης λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά πρότυπα ESG καθώς και τις ανάγκες και τη στρατηγική της εταιρείας σας.

4. ESG Πλατφόρμα Συλλογής Δεδομένων

Καταγράφουμε το αποτύπωμα της εταιρίας σας με βάση το ESG μέσω μιας online πλατφόρμας ειδικά σχεδιασμένης για αυτό το σκοπό. Η πλατφόρμα μας επιτρέπει να δημιουργούμε ψηφιακές φόρμες σύμφωνα με τα πρότυπά της εταιρίας σας, να καταχωρούμε δεδομένα, να παρακολουθούμε τη διαδικασία συλλογής τους, αλλά και να εξάγουμε και να μοιραζόμαστε προσωποποιημένα reports.

4. ESG Πλατφόρμα Συλλογής Δεδομένων

Καταγράφουμε το αποτύπωμα της εταιρίας σας με βάση το ESG μέσω μιας online πλατφόρμας ειδικά σχεδιασμένης για αυτό το σκοπό. Η πλατφόρμα μας επιτρέπει να δημιουργούμε ψηφιακές φόρμες σύμφωνα με τα πρότυπά της εταιρίας σας, να καταχωρούμε δεδομένα, να παρακολουθούμε τη διαδικασία συλλογής τους, αλλά και να εξάγουμε και να μοιραζόμαστε προσωποποιημένα reports.

5. Sustainability Report

Δημιουργούμε τις εκθέσεις βιωσιμότητας από το μηδέν εκφράζοντας τη στρατηγική, τους στόχους και τα αποτελέσματα για το ESG. Είναι μια ευκαιρία για κάθε οργανισμό να προσφέρει μια ισχυρή εικόνα – σημείο αναφοράς για την πρόοδο του ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

5. Sustainability Report

Δημιουργούμε τις εκθέσεις βιωσιμότητας από το μηδέν εκφράζοντας τη στρατηγική, τους στόχους και τα αποτελέσματα για το ESG. Είναι μια ευκαιρία για κάθε οργανισμό να προσφέρει μια ισχυρή εικόνα – σημείο αναφοράς για την πρόοδο του ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

6. Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Αξιολογούμε όλα τα θέματα συμμόρφωσης σε σχέση με τους κανόνες ESG, προτείνουμε ένα Σχέδιο Διορθωτικής Δράσης για την εταιρεία σας και σας παρέχουμε βεβαιώσεις  από διαπιστευμένο φορέα για να ενισχύσουμε τη θέση σας στον κόσμο του ESG.

6. Αξιολόγηση & Πιστοποίηση

Αξιολογούμε όλα τα θέματα συμμόρφωσης σε σχέση με τους κανόνες ESG, προτείνουμε ένα Σχέδιο Διορθωτικής Δράσης για την εταιρεία σας και σας παρέχουμε βεβαιώσεις  από διαπιστευμένο φορέα για να ενισχύσουμε τη θέση σας στον κόσμο του ESG.