Μετρήσεις Παραγόντων

Οι Μετρήσεις Παραγόντων συμβάλλουν σημαντικά στην αναγνώριση των κινδύνων και την αξιολόγηση της επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας εκτιμώντας την έκθεση των εργαζομένων σε αυτούς, καθώς και την πιθανότητα επιβάρυνσης της υγείας τους. Παράγοντας ορίζεται ο κάθε φυσικός, χημικός και βιολογικός παράγοντας που ενυπάρχει στο περιβάλλον εργασίας και μπορεί να είναι επιβλαβής για την υγεία των εργαζομένων ή επικίνδυνος από άλλη άποψη, ανεξάρτητα από τη φυσική του κατάσταση.

Η μέτρηση των παραγόντων που χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται στους χώρους εργασίας είναι μεταξύ των βασικών υποχρεώσεων του κάθε εργοδότη (ΚΝΥΑΕ 3850/2010, άρθρο 37). Ο εργοδότης οφείλει να ελέγχει τη συγκέντρωση ή την ένταση των παραγόντων στους χώρους εργασίας και τα επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων σε αυτούς..

Οι Μετρήσεις πραγματοποιούνται από Ειδική Ομάδα Μελετητών της Biosafety, με χρήση κατάλληλου, διακριβωμένου εξοπλισμού. Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την διενέργεια των μετρήσεων και την εξαγωγή των συμπερασμάτων είναι πάντα σύμφωνη με την Ελληνική Νομοθεσία. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αποστέλλονται στον Εργοδότη σε ειδική Έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι μετρούμενες τιμές των παραγόντων, τα όρια της νομοθεσίας ή/και των διεθνών προτύπων αλλά και η αξιολόγηση των συνθηκών Υγείας & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας, σε σχέση πάντα με τις μετρούμενες παραμέτρους.

 

Μετρήσεις Παραγόντων ανά κατηγορία

Φυσικοί Παράγοντες  Χημικοί Παράγοντες 
Θερμοκρασία & Σχετική Υγρασία 

• Θερμική Καταπόνηση 

• Ταχύτητα Αέρα 

• Θόρυβος 

• Φωτεινότητα 

• Δονήσεις & Κραδασμοί 

Σκόνη 

• Σκόνη Βάμβακος 

• Ινών 

Αιωρούμενων σωματιδίων & αέριων ρύπων (CO, CO2, O3, SO2, NOX,Cl) 

Βενζόλιο, Τολουόλιο, Τριχλωροβενζόλιο, Κυκλοεξάνιο, Ξυλόλιο, Υδρογονάνθρακες C10-C16 (Μετρήσεις με αισθητήρα Φωτοιοντισμού-PID) 

 

Βιολογικοί Παράγοντες

Η Biosafety παρέχει υπηρεσίες μετρήσεων βιολογικών παραγόντων όπως ιοί, βακτήρια, μύκητες και εξάγει πιστοποιημένα αποτελέσματα σε συνεργασία με διαπιστευμένο χημικό εργαστήριο & ιατρικό φορέα.

Στο πλαίσιο των μετρήσεων βιολογικών παραγόντων, διενεργείται δειγματοληψία και μετρήσεις για την ύπαρξη του βακτηρίου της Λεγεωνέλλας. Η έγκαιρη διενέργεια δειγματοληψίας και μετρήσεων για την διάγνωση ύπαρξης του βακτηρίου της Λεγεωνέλλας, αποτελεί  τη βασική λύση πρόληψης για την προστασία της υγείας των εργαζομένων.