Αυτοψίες & Εκθέσεις Πραγματογνωμοσύνης

Οι εμπειρογνώμονες της Biosafety, σε συνεργασία με έμπειρους νομικούς και τεχνικούς συμβούλους, αναλαμβάνουν την διενέργεια αυτοψιών και την εκπόνηση εκθέσεων πραγματογνωμοσύνης.

Τα ατυχήματα που συμβαίνουν σε μια επιχείρηση έχουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις. Η νομική διάσταση των ατυχημάτων απαιτεί επιστημονική προσέγγιση προκειμένου να αναδεικνύονται οι πραγματικές συνθήκες ενός συμβάντος και να αποδίδονται οι ευθύνες που αναλογούν στα εμπλεκόμενα μέρη. Η Αυτοψία και η Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης αποτελούν βασικά εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης περιλαμβάνει:

  • έρευνα συνθηκών ατυχήματος και μαρτυρίες
  • νομική και τεχνική τεκμηρίωση
  • ανάλυση ριζικών αιτιών & συμπεράσματα
  • φωτογραφίες, σχέδια, έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά στοιχεία
  • αντιπαράθεση στοιχείων, εκθέσεις, αναφορές, καταθέσεις