Βασικοί Δείκτες Απόδοσης

“What gets measured gets done”

Η παρακολούθηση της πορείας προς το επιθυμητό αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε επιχειρησιακή διαδικασία δε μπορεί παρά να υιοθετεί ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες. Για αυτό και η χρήση Βασικών Δεικτών Απόδοσης (Key Performance Indicators) αποτελεί μια ζωτική διαδικασία για το σύγχρονο «επιχειρείν».

Στη Biosafety μεταφράζουμε τα ουσιαστικά θέματα, όπως προκύπτουν από την ανάλυση ουσιαστικότητας, σε ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους επιλέγοντας τους σωστούς Βασικούς Δείκτες Απόδοσης και λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά πρότυπα ESG, τις ανάγκες και τη στρατηγική της εταιρείας σας.

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό και την υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης και συμμετέχοντας ενεργά στις εξελίξεις του πλαισίου ESG, η Biosafety έχει αναπτύξει μια βιβλιοθήκη δεικτών για πλήθος ουσιαστικών θεμάτων, βασισμένη τόσο στη σύγχρονη βιβλιογραφία όσο και στα σχετικά πρότυπα.

Η εταιρία μας μπορεί να βοηθήσει τόσο στην επιλογή των καταλληλότερων δεικτών λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης και τα χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησής σας όσο και στην εκπαίδευση αρμόδιων εργαζόμενων ως προς την ενημέρωσή τους.

Παράλληλα, μπορεί να αναλάβει τη συλλογή των απαιτούμενων στοιχείων και την εξ ολοκλήρου ενημέρωση των δεικτών επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων για την επιχείρησή σας.