Μελέτες Πυροπροστασίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτηρίων και τις Πυροσβεστικές Διατάξεις, όλα τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί από 1988 και μετά πρέπει να διαθέτουν Μελέτη Ενεργητικής & Παθητικής Πυροπροστασίας. 

Στη μελέτη ορίζονται τα μέσα που αποτελούν βασικό παράγοντα πυρασφάλειας του κτιρίου και της επιχείρησης και έχουν άμεση συσχέτιση με την ασφάλεια εργαζομένων και επισκεπτών. Κατά την εκπόνηση της μελέτης τηρείται μια καθορισμένη μεθοδολογία κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε κτιρίου, εγκατάστασης ή επιχείρησης. Παράλληλα με τη μελέτη μπορούν να διεξαχθούν: 

  • Άσκησης Πυρασφάλειας & Εκκένωσης: Εκτελούνται παρουσία του Τεχνικού Ασφαλείας και με δυνατότητα συμμετοχής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.