Ασφάλεια Στην Εργασία

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν στην Ασφάλεια των εργαζόμενων πέρα από εργοδοτική υποχρέωση σύμφωνα με τον ΚΝΥΑΕ 3850/2010. Συμβάλλουν στην καλλιέργεια μιας θετικής κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής.