Εξειδικευμένο, Βιωματικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υγείας & Ασφάλειας στην Παραγωγική Μονάδα

Sofman A.E.

Η Biosafety Α.Ε, η οποία δραστηριοποιείται από το 2001 στο χώρο της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, έφερε εις πέρας ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων γύρω από την  Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για την επιχείρηση SOFMAN Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον κλάδο των μεταλλικών και μηχανουργικών κατασκευών.

Η Biosafety Academy, όπως ονομάζεται το τμήμα εκπαιδεύσεων της εταιρίας διαθέτει ένα ευρύ φάσμα σεμιναρίων στους τομείς Υγείας, Ευεξίας & Ασφάλειας με πάνω από 50 ενεργά προγράμματα. Η εκπαίδευση ξεχώρισε μέσα από το σύνολο των προγραμμάτων καθώς διέπεται από τρεις βασικούς πυλώνες- αξίες της εταιρίας:

  • τον εξειδικευμένο χαρακτήρα της εκπαίδευσης η οποία σχεδιάστηκε ολοκληρωτικά πάνω στις ανάγκες της επιχείρησης και τους ειδικούς κίνδυνους από τη δραστηριότητα της επιχείρησης,
  • στην ενεργή συμμετοχή της ίδιας της εταιρίας στην εκπόνηση του προγράμματος,
  • αλλά κυρίως στον θετικό αντίκτυπο που είχε στην ασφάλεια και κυρίως στην ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας της εταιρίας και των εργαζομένων της.

H Sofman είναι μια επιτυχημένη κατασκευαστική επιχείρηση με 30 χρόνια εμπειρία στον κλάδο των μεταλλικών και μηχανολογικών κατασκευών. Η εταιρία δίνοντας μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια ενεργοποίησε ένα σύνολο μηχανισμών προκειμένου να ενισχύσει την κουλτούρα στο συγκεκριμένο τομέα. Μία από τις κύριες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η συνεργασία με την ΕΞΥΠΠ Biosafety για την παροχή ενός συνόλου Υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας.

Η Biosafety μέλος του Vision Zero initiative (https://visionzero.global/)  έχει θέσει ως δέσμευση της την ενίσχυση της κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με στόχο-δέσμευση τα μηδενικά ατυχήματα στην εργασία. Μία από τις κύριες προτάσεις της προς την Sofman ήταν η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος βασισμένου πλήρως στις ανάγκες της επιχείρησης και στην κουλτούρα των μηδενικών ατυχημάτων.

Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο 2021 στις δύο (2) εγκαταστάσεις της εταιρίας, σε Ελευσίνα και Κόρινθο. Περιλάμβαναν 3 κύκλους εκπαιδεύσεων για το προσωπικό των εργοστασίων καθώς και για το προσωπικό των εργοταξίων. Συνολικά στο πρόγραμμα  συμμετείχαν 70 άτομα.

Η εν λόγω εκπαίδευση χρήζει ειδικής μνείας αρχικά εξαιτίας του πλήθους των πληροφοριών που συλλέχθηκαν προκειμένου να δημιουργηθεί μια λεπτομερής και άρτια εκπαίδευση, που θα αναλύει και θα ενημερώνει για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ή μπορεί να αντιμετωπίσει το προσωπικό κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Ειδικότερα, η φύση της εργασίας των εργαζομένων της Sofman παρουσιάζει συγκεκριμένες ανάγκες διότι διαχειρίζονται ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό, μηχανήματα κοπής πλάσματος, γερανογέφυρες ενώ πραγματοποιούν διαδικασίες αυξημένης επικινδυνότητας, όπως ηλεκτροσυγκολλήσεις, μεταφορές και περίδεση φορτίου. Για την περάτωση του εν λόγω έργου, η επιστημονική ομάδα της Biosafety εργάστηκε προς τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης εκπαίδευσης πάνω σε αυτές τις ιδιαιτερότητες της εταιρίας.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες λήφθηκαν υπόψη με ένα σύνολο ενεργειών πριν ακόμα ξεκινήσει η εκπαίδευση:

  • Αρχικά πραγματοποιήθηκε ανάλυση του συνόλου των ατυχημάτων της εταιρίας
  • Σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας της εταιρίας και το τεχνικό τμήμα της Biosafety πραγματοποιήθηκε αυτοψία όλων των χώρων και μονάδων παραγωγής με φωτογράφιση σημείων, μηχανημάτων και φορτίων που ήταν επικίνδυνα και δυνητικά αίτια ατυχημάτων. Οι φωτογραφίες χρησιμοποιήθηκαν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο προκειμένου να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι αλλά και οι υπεύθυνοι της Sofman για τα λάθη και τις τακτικές που αποτελούν κόκκινο συναγερμό.
  • Ταυτόχρονα το τμήμα μελετών της Biosafety πραγματοποίησε την εκπόνηση μιας Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ) βάσει των σύγχρονων προδιαγραφών. Η μελέτη αυτή περιλάμβανε την αναλυτική περιγραφή των χώρων εργασίας, των εργαζομένων και του εξοπλισμού που θα πρέπει να έχουν ανάλογα με την εργασία τους. Στη συνέχεια, έγινε ανάλυση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τέλος ανάλυση επικινδυνότητας εργασιών. Στην ανάλυση επικινδυνότητας εργασιών έγινε αναλυτική περιγραφή των μηχανημάτων των εργασιών καθώς και των μέσων ατομικής προστασίας που χρειάζεται ο εργαζόμενος.
  • Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με το προσωπικό προκειμένου να ανευρεθούν και να καταγραφούν αμεσότερα οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι από τη δική τους οπτική καθώς και όλες οι ελλείψεις σε εξοπλισμό.
  • Τέλος πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση με την τεχνική διεύθυνση της Biosafety, τον εκπαιδευτή και το διοικητικό προσωπικό της Sofman για την ενημέρωση τους και την οριστικοποίηση των θεματικών ενοτήτων.

Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε από πιστοποιημένους εκπαιδευτές με κυριότερο σκοπό να έχουν βιωματικό χαρακτήρα και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που έλαβαν. Το προσωπικό χωρίστηκε σε group ανάλογα με την κύρια δραστηριότητά τους, σε ανεγέρτες και εργάτες εργοταξίου. Με αυτό τον τρόπο τους δόθηκε η ευκαιρία να μυηθούν  συγκεκριμένα στις κουλτούρες ασφάλειας και στα μέσα ατομικής προστασίας που χρειάζεται να έχουν σε κάθε εργασία που οι ίδιοι πραγματοποιούν.

Αρχικά, το πρόγραμμα στόχευσε στην ανάλυση πραγματικών ατυχημάτων ως μέθοδο ανάπτυξης της κουλτούρας ασφάλειας των εργαζομένων. Αναλύθηκαν σε βάθος τα βήματα που ακολουθεί ο εργαζόμενος και ο τρόπος που μπορεί να προκληθεί ατύχημα. Παράλληλα έγινε εκτενής ενημέρωση για την εκτίμηση επικινδυνότητας όλων των δραστηριοτήτων, με βάση τη ΜΕΕΚ, και παρουσιάστηκε ο πίνακας κρισιμότητας με τις διαβαθμίσεις ανά δραστηριότητα ανάλογα με τον συνδυασμό της πιθανότητας και της σοβαρότητας του εκάστοτε συμβάντος.

Επιπλέον, έγινε εκτενής εκπαίδευση στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΣΑΕΑ). Το ΣΑΕΑ έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους για την άμεση και έγκαιρη αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης μπορεί να εμφανιστεί στον εργασιακό χώρο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κινήσεις που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση φωτιάς, σεισμού διαρροής χημικών ουσιών, κακών καιρικών συνθηκών αλλά και κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια όπως οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα έργου, ανυψωτικά, συγκολλήσεις, οξυγονοκοπές.

Ταυτόχρονα, εκπαιδεύτηκαν στη χρήση κάθε μηχανήματος της εταιρίας, τα μέσα ατομικής προστασίας που πρέπει να έχουν και τους κινδύνους που ελλοχεύει το κάθε μηχάνημα.

Το κυριότερο ίσως στοιχείο στην αξία της εκπαίδευσης ήταν η ίδια η διαβούλευση με το προσωπικό στο τέλος του προγράμματος. Πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οποία οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία ανώνυμα να καταγράψουν την αξιολόγηση τους για όλες τις θεματικές ενότητες της εκπαίδευσης καθώς και για τις επιπλέον ανάγκες τους σε όλο το φάσμα υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας. Οι εργαζόμενοι μάλιστα κλήθηκαν να καταγράψουν ανώνυμα τις σκέψεις τους σχετικά με το ερώτημα: «Αναφέρατε τι θα αλλάξετε κατά την εκτέλεση της εργασίας σας από αύριο». Η ανατροφοδότηση ήταν εκτενής, τα αποτελέσματα επικοινωνήθηκαν στη διοίκηση της εταιρίας και λειτούργησαν ως πυξίδα για τη δημιουργία ενός μακροχρόνιου πλάνου για περαιτέρω εκπαίδευση.

Το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτέλεσε πρότυπο και για τις δύο εταιρίες, τόσο για την Biosafety για το σύνολο των εκπαιδεύσεων που ακολούθησαν στον κλάδο των εργοστασίων και παραγωγικών μονάδων, όσο και για την ίδια την Sofman, η οποία παρατήρησε άμεσα διαφορά στον τρόπο εργασίας του προσωπικού της. Αποφάσισε μάλιστα να το κάνει μέρος της κουλτούρας της και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Η εκπαίδευση λειτούργησε ως προάγγελος για  την έναρξη ενός νέου στρατηγικού πλάνου ενεργειών ενίσχυσης της Κουλτούρας Ασφάλειας του προσωπικού, αναλογιζόμενη πως η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί μια δυναμική συνθήκη και απαιτεί εγρήγορση για την επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης.

Το κυριότερο όφελος της εκπαίδευσης όμως έγκειται στην ίδια την αξία της προστασίας της ανθρώπινης ζωής. Στον σχεδόν ένα χρόνο που έχει περάσει από την περίοδο των εκπαιδεύσεων, δεν έχει παρουσιαστεί κανένα ατύχημα στην εταιρία δημιουργώντας από μόνο του αυτό το γεγονός ένα ισχυρό αίσθημα  ασφάλειας των εργαζομένων.