Πώς η βιομηχανία μπορεί να μειώσει την επιβάρυνση που προκαλεί στο περιβάλλον;

WEBSITE-BLOG-3-821-×-434-px-1

Τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα παρατηρούμε ότι το περιβάλλον αντιμετωπίζει προβλήματα. Η ραγδαία αύξηση της βιομηχανίας και της ανθρώπινης παρέμβασης κατά τους τελευταίους αιώνες είναι καταλυτικός παράγοντας και ως αποτέλεσμα αυτού υπήρξε η συσσώρευση ενός τεράστιου αριθμού βλαπτικών παραγόντων για το περιβάλλον.

Τις τελευταίες δεκαετίες, όμως, έχουν σημειωθεί σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την περιβαλλοντική απόδοση της βιομηχανίας. Οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις γίνονται ολοένα και αυστηρότερες, ενώ παράλληλα στόχος είναι να υπάρχουν βελτιώσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Παρόλα αυτά η βιομηχανία παραμένει σημαντικός παράγοντας επιβάρυνσης του περιβάλλοντος και της ρύπανσης αυτού.

Σε μία προσπάθεια βιωσιμότητας έχουν θεσπιστεί κάποια κριτήρια για τη μείωση των επιπτώσεων της βιομηχανίας στο περιβάλλον. Παραδείγματα τέτοιων πρωτοβουλιών της βιομηχανίας είναι η διαδεδομένη υιοθέτηση πρακτικών περιβαλλοντικής διαχείρισης μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος οικολογικής διαχείρισης και οικονομικού ελέγχου (EMAS) και των προτύπων ISO14001, ISO 14040, ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043.

Αναλήφθηκαν επίσης οικειοθελείς πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την επίτευξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων, επιπλέον των νόμιμων απαιτήσεων.

Η μελλοντική μετάβαση σε μια πιο πράσινη ευρωπαϊκή βιομηχανία απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία θα ενισχύει τον έλεγχο της ρύπανσης στην πηγή και θα παρέχει κίνητρα για την αλλαγή των λειτουργικών πρακτικών και την εφαρμογή νέων καινοτόμων τεχνολογιών.

Η πλήρης εφαρμογή της ενισχυμένης νομοθεσίας θα συμβάλει επίσης στον καλύτερο έλεγχο των εκπομπών από τη βιομηχανία.

Η Biosafety είναι δίπλα σας αρωγός σε αυτή την προσπάθεια, με μια σειρά σχετικών υπηρεσιών όπως η εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών, ενεργειακών ελέγχων, η ενημέρωση σχετικά με την κείμενη Νομοθεσία, η δημιουργία, υποστήριξη και επιθεώρηση Συστημάτων Ποιότητας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται συμμόρφωση με την κείμενη Νομοθεσία και την ορθή Βιομηχανική Πρακτική (Good manufacturing practice – GMP).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Add Comment *
Name*
Email*
Website